Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny Syntonia

Zapraszamy do rejestracji od 9.01.2023r.

poprzez kontakt mailowy [email protected],

smsowo na numer 728 471 669,

telefonicznie – w poniedziałki między 14.30 a 15.00 oraz piątki między godziną 14.30-15.00 pod tel. 728 471 669

lub poprzez formularz.

Ponieważ działalność poradni cieszy się dużym zainteresowaniem, konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, smsowa, mailowa lub poprzez formularz. Odpowiemy, jak tylko będzie to możliwe. W wiadomości warto dopisać swoją dyspozycyjność oraz szczególne potrzeby w zakresie komunikacyjnym, bądź architektonicznym.

O nas

Syntonia powstała aby wspierać i wzmacniać więzi małżeńskie i rodzinne. Oferujemy możliwość konsultacji psychoterapeutycznych w sytuacjach trudności życiowych, indywidualnych lub w rodzinie,  związku czy innej ważnej relacji, kiedy pojawia się potrzeba porozmawiania o trudnościach, kierunkach zmian i rozwiązaniach.


Harmonogram pracy poradni


Zapraszamy od 8.01.2024r. do  skorzystania z  porad specjalistów w Poradni Rodzinnej przy Klasztorze.
Porady są bezpłatne – współfinansowane przez Urząd Miasta Wrocławia oraz Klasztor Ojców Dominikanów we Wrocławiu.


poniedziałek

psycholog, psychoterapeuta 17.30-20.30

wtorek

psychoterapeuta 14.00-20.00

psychoterapeuta, terapeuta NEST, pedagog II i IV wtorek miesiąca 14.30-16.30

środa

psychoterapeuta 16.00-18.00

czwartek

pedagog, psychoterapeuta, doradca rodzinny 16.00-18.30

psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. uzależnień 18.30-21.00


piątek
doradca rodzinny, socjolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia 15.00-20.00

Poradnia pracuje:
8.01.2024-31.12.2024
przerwa wakacyjna lipiec i sierpień, odbywają się wybrane dyżury. W lipcu odbywają się: dyżur psychoterapeutyczny w pn 17.30-20.30, wt 14.00-20.00, pt 15.00-20.00. W sierpniu dyżur psychoterapeutyczny wt 14.00-20.00 w dn. 6 i 13.08.2024r.
wolne dni: dni ustawowo wolne
dodatkowo wolne: Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Dotacja uzyskana w konkursie „ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTÓW PORADNICTWA RODZINNEGO NA TERENIE WROCŁAWIA”.

Pracownicy poradni

Pracownicy i wolontariusze Poradni Rodzinnej:

Dominika Tomczyszyn – terapeuta, psychoterapeuta i terapeuta NEST, pedagog; służy pomocą psychologiczną osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie, przemoc (fizyczna, emocjonalna, seksualna), deprawacja i inne. Znaczące straty osobiste, którymi zajmuje się program NEST obejmują doświadczenie utraty w miarę dobrego dzieciństwa oraz utraty ciąży (poronienie, martwy płód, aborcja, śmierć okołoporodowa, urodzenie dziecka niepełnosprawnego). Pedagog, pracownik jednej z wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, towarzyszy dzieciom i młodzieży w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – na miarę ich aspiracji. Jednocześnie stara się wspierać rodziców i nauczycieli w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej. Certyfikat terapeuty programu NEST – the New Experience for Survivors of Trauma (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą) Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie – Racjonalna Terapia Zachowania – poziom podstawowy Szkoła Mediacji – program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Obecnie ukończyła całościowy czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas dokształca się biorąc udział w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach czy seminariach. Jej praca podlega stałej superwizji. W poradni rodzinnej zajmuje się wsparciem psychologicznym osób indywidualnych i rodzin, w tym rodzin z dziećmi, w szczególności osób po stracie, doświadczających trudności w komunikowaniu się i rozwiązywaniu problemów, budowaniu więzi, rodziców mających trudności wychowawcze. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kasia Serafinowska- Gabryel – psycholog, psychoterapeuta z ponad 30 letnim stażem pracy: terapia rodzin, specjalista problematyki uzależnień, specjalista terapii krótkoterminowych, oraz w dziedzinie interwencji w sprawach nagłych kryzysów, doradca d/s zaburzeń w żywieniu na tle problemów psychologicznych , ekspert Unii Europejskiej ds. polityki wobec uzależnień. W poradni rodzinnej zajmuje się udzielaniem konsultacji i wsparciem psychologicznym, w szczególności osób uzależnionych i współuzależnionych, doświadczających przemocy, doświadczających trudności w funkcjonowaniu społecznym, doświadczających trudności psychicznych, par i małżeństw kryzysie, rodzin pragnących lepiej funkcjonować. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Marta Stefanko –psycholog, psychoterapeutka z kilkunastoletnim stażem, absolwentka  pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończona Szkoła Psychoterapii Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, a także Terapia Systemowa w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Umiejętności terapeutyczne doskonalone na 2-letnim stażu w zespole terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, a także poprzez udział w konferencjach i warsztatach. Pracuje w nurcie terapii systemowej, jej praca podlega stałej superwizji. Poza Syntonią – wieloletnia praca  z zakresu psychogeriatrii z osobami starszymi i przewlekle chorymi w dziennych i stacjonarnych ośrodkach pomocy społecznej. W Poradni Rodzinnej Syntonia oferuje konsultacje, poradnictwo, interwencje w sytuacjach kryzysów życiowych i psychoterapię. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par i małżeństw. Pracuje także z całym systemem rodzinnym.

Iwona Szylin – psychoterapeutka w poradni rodzinnej Syntonia. Prowadzi konsultacje terapeutyczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. W swej pracy stosuje podejście integratywne z głównym akcentem na nurt psychodynamiczny. Uwzględnia przy tym rozumienie kondycji psychicznej człowieka w duchu psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.  W zależności od potrzeb i możliwości pacjenta korzysta również z technik poznawczo-behawioralnych. Aktualnie ukończyła całościowy, czteroletni kurs prowadzony przez Wrocławską Fundację Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Jest członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej praca podlega stałej superwizji indywidualnej, a także grupowej.  Ukończyła studia licencjackie w zakresie historii filozofii ze specjalizacją nauczycielską na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz studia magisterskie na kierunku filozofia ze specjalizacją – komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych – Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lilianna Jaworska – psychoterapeuta, ukończone 4-letnie, Podyplomowe Studia Psychoterapii przy PWT we Wrocławiu, akredytowane przez SPCh.  Obecnie w procesie certyfikacji. Ukończyła warsztaty interwencji kryzysowej, uzależnień, psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, systemowej, Gestalt, genogram oraz diagnozę i psychoterapię osób, które doznały przemocy. Uczestniczyłam w licznych treningach, m.in. w grupowych treningach interpersonalnych, intrapsychicznych, systemowych, paradygmacie Gestalt oraz Grupach Balinta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych cierpiących m.in. z powodu trudności w relacjach i bliskich związkach, depresji i zaburzeń nastroju, reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, żalu po stracie, niskiego poczucia własnej wartości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Agnieszka Ładyżyńska –  psychoterapeuta w trakcie 4 – letniego szkolenia w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, doradca rodzinny, socjolog. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz terapii systemowej. Dokształca się stale biorąc udział w szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Wspiera z osoby indywidualne i pary, w szczególności w obszarze trudności rodzinnych, relacyjnych, w kryzysach związanych z podejmowaniem nowych ról, ze zmianami w rodzinie, pojawieniem się dziecka, kryzysie małżeńskim oraz rozwodzie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Koordynator poradni rodzinnej Syntonia.

Wolontariusze poradni rodzinnej:  

Dariusz Jankowski – konsultant kryzysowy w poradni rodzinnej Syntonia. Udziela
emocjonalnego oraz psychologicznego wsparcia osobom doświadczającym trudności na drodze życiowej. W swojej pracy stosuje podejście opisane
przez Marshalla Rosenberga jako Porozumienie bez Przemocy (NVC) oraz model
interwencji rekomendowany przez WHO. Pracuje z osobami dorosłymi, dotkniętymi
wypaleniem zawodowym, szukającymi nowego miejsca dla siebie. Spotyka też
osoby po rozwodach i w trudnej sytuacji rodzinnej. Wspiera także osoby starsze
i samotne. Jako praktyk NVC oferuje wsparcie poprzez towarzyszenie empatyczne
(słuchanie z uwagą, rozmowa zorientowana na potrzeby pacjenta, pomoc
w poszukiwaniu sposobów na wyjście z kryzysu, towarzyszenie w wewnętrznych
mediacjach i podejmowaniu decyzji).

Kontakt

Pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław
(wejście od ulicy Janickiego), II piętro


Rejestracja do poradni – elektronicznie poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie, w poniedziałki 14.30-15.00 oraz piątki, między godziną 14.30-15.00;
tel. kontaktowy 728 471 669.